PIC Mikroişlemci ile Kesmeleri Verimli Kullanma | Using Timer Interrupt with PIC Controller

Bu bölümdeCCS PIC C derleyicisi ile kesmelerin kullanımı gösterilecektir.
TIMER0  kesmesi kullanarak hassas bir şekilde bir LED’i yakıp söndürebiliriz. TIMER0 8 bit bir sayıcıdır.
PIC kesmesinin her 1 ms gerçekleşmesini istersek
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16|RTCC_8_BIT);
ile frekans önbölücü 16′ ya ayarlanır, PIC kendi içinde de otomatik olarak 4′ e bölmektedir,
böylece hesap (16000000Hz/16)/4=250000Hz olur
Kesmeye bir kere giriş süresi 1/250000 sn’ dir, yani kesme her 0.000004 sn’de gerçekleşir.
her 1ms’ de kesme gerçekleşmesi için TIMER0 sayaç 250 kez sayması gerekir (0.000004*250=1ms).
Bunun içinde main ve kesme rutininde
set_timer0(5);
komutu yerleştirilir.
Kesme rutini işlendikten sonra en son set_timer0(5); komutu işletir ön sayıcıyı tekrar kurulmuş olur.
Eğer sayaç önyükleme = ise Sayaç 0 dan 255′ kadar sayar, bu komutla sayaç 5 ten 255′ e kadar sayar 255′ ten 0’a geçişte kesme gerçekleşir.

Öncelikle PIC işlemcinin 16MHz de çalışacak şekilde ayarlanır.

Bu durumda:

short toggleled;
unsigned int16 ledcounter;
void main()
{
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16|RTCC_8_BIT);
 setup_oscillator(OSC_16MHZ);
 set_tris_c(0x00);
 set_timer0(5);
 enable_interrupts(INT_TIMER0);
 enable_interrupts(GLOBAL);
for(;;){}
}

Aşağıdaki programda kesme rutini  verilmiştir

#int_TIMER0
void  TIMER0_isr(void)
{
ledcounter++;
if(ledcounter=150)
{
ledcounter=0;
toggleled^=1;
}
if(toggleled) output_high(PIN_C0);
else output_low(PIN_C0);
set_timer0(5);
clearinterrupt(int_timer0);
}

PIN_C0 pinine bir LED bağlarsak, LED 150 ms yanar ve 150 ms sönük kalır.
Bunu gerçekleştirmek için program her kesme rutinine girince ledcounter sayacını artırır, 150 ye yani 150 ms2 ye eşit ya da büyük olunca
ledcounter sıfırlanır ve toggleled 1 ile XOR’ lanır, XOR işlemi her 150ms de bir toggleled değişkenini 0 dadn 1 e daha sonra 1 den 0 değiştirir.
Bu işlem sonsuza kadar devaö eder.
Eğer toggleled 1 ise LED yanar değilse söner.

Daha sonraki programlama tekniklerinde bu işlemleri daha da kısaltabileceiğimizi veya daha anlaşılabilir hale getirebileceiğimiz göreceğiz.

Dr Süleyman CANAN